இன்றொரு தகவல்! பூமியை தவிர வேறு எந்த கிரகத்திலாவது மழை பொழியுமா?

பூமியை தவிர வேறு எந்த கிரகத்திலாவது மழை பொழியுமா?

ஆம் பொழியும் ஆனால், நீராக(H2O) அல்ல.

வெள்ளி கிரகத்தில் (Venus Planet) Sulfuric Acid (H2SO4) என்னும் அமிலம் மழையாக பொழிகிறதாம். ஆனால் அது கிரகத்தின் நிலபரப்பை அடைவதற்கு முன்னே ஆவியாகிவிடுகிறது. ஏன் என்றால் அந்த கிரகத்தின் வெப்பநிலை மிகவும் கடுமையானது.

அதேபோல சனி கிரகத்தின் (Planet Saturn) துணை கோளான டைடனில் (Saturn Moon Titan) Hydrocarbon அதாவது ethane மற்றும் ethane வாயுக்கள் திரவமாக மழை பொழிகிறது. தற்போது நாசாவும் கூட திரவநிலையில் டைடனில் பெரிய கடல் இருப்பதை கண்டுபிடித்துள்ளது. அங்கு கப்பல் போல் ஒரு விண்கலத்தை அனுப்பி ஆய்வு செய்யவும் முயல்கிறது. Titan பற்றி மிகவும் சுவாரசியமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது. அதை தனி கட்டுரையாக பிறகு பார்போம்.

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More